آسیب دیدگان حوادث طبیعی

همانگونه که در صورت جلسه هم عنوان گردیده ،

علیرغم اینکه حوزه فعالیت موسسه یاوران کمک به کودکان یتیم نیازمند است اما به عنوان یک نهاد اجتماعی ، همواره در برابر آسیب دیدگان حوادث طبیعی احساس مسئولیت می نماید.

به همین جهت بر آن شدیم تا در دو مرحله برای کمک به سیل زدگان برنامه ریزی نماییم.
۱) برنامه کوتاه مدت برای پوشش دهی سریع به نیازهای ضروری اولیه
۲) برنامه ای برای پس از دوران بحران جهت سر و سامان دادن به تعدادی از خانواده ها برای تامین وسایل زندگی در حد توان و کمکهایی که جمع آوری خواهد شد.

موسسه خیریه یاوران ایتام