ارائه گزارش فعالیت واحدهای

خلاصه گزارش و مصوبات جلسه هیات امنا مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱-ارائه گزارش فعالیت واحدهای:

الف) کمک های جانبی: خانم مهندس صباغیان
ب) کمپین ها: خانم مهندس فتحی
ج) فرهنگی: خانم کیانی

۲-رونمایی از مجموعه مستند (۱۸ سال با یاوران) توسط سرکار خانم نوحی مدیرعامل موسسه

۳-گزارش برنامه راهبردی چهارساله پنجم موسسه توسط سرکار خانم نوحی

۴-اضافه شدن طبقه سوم ساختمان طاووس به موسسه (طبق وصیت حاج آقا برهانی)

مصوبات:

۱-به روز نمودن محتوای سایت با مسئولیت خانم ها کاویانی و نوروزی

۲-تهیه  Action Planبرای موسسه برای  قرن ۱۵ هجری شمسی توسط جناب آقای زارعان جهت آینده نگاری و هدف سازی برای موسسه

۳-ارائه صورت درآمدها و هزینه های موسسه در جلسه آینده هیات امنا (۱۳۹۸/۱۲/۰۱) توسط آقای بهرامی و با نظارت مدیرعامل موسسه

۴-توسعه موسسه در سال آتی با جذب یاور و اضافه نمودن یاورخواهان از شهرهای محروم

۵-نشست با خیرین بزرگ جهت جذب بیشتر منابع مالی

۶-اضافه نمودن اساسنامه، روزنامه رسمی و تغییرات و… به مستند تهیه شده توسط مدیرعامل