استان خراسان جنوبی

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۸۳ پسر

۵۸ دختر

طبس

۲۸ نفر

۱۵

۱۳

قائنات

۴۶ نفر

۲۷

۱۹

زیرکوه

۳۶ نفر

۲۲

۱۴

بیرجند

۲۹ نفر

۱۹

۱۰

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۱۰
۱
۷۲
۴۱
۱۵
۳
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • قائنات /  رتبه دوم مسابقات قرآن کریم سال ۱۳۹۳
  • قائنات /  رتبه سوم هندبال سال ۱۳۹۵
  • قائنات /  رتبه اول مسابقات قرآن کریم سال ۱۳۹۶
  • قائنات /  رتبه اول مسابقات قرآن کریم سال ۱۳۹۷
  • قائنات / رتبه اول دومیدانی سال ۱۳۹۷
  • قائنات /  رتبه سوم مسابقات قرآن کریم سال ۱۳۹۷
  • قائنات /  رتبه سوم مسابقات قرآن کریم و عترت نماز سال ۱۳۹۹
  • قائنات / رتبه دوم مسابقات کشتی آزاد سال ۱۴۰۰
  • قائنات / رتبه اول مسابقات کشتی آزاد سال ۱۴۰۰
  • قائنات / رتبه سوم مسابقات کشتی آزاد سال ۱۴۰۱