تیزر بر اساس واقعیت یاوران

بنام او

((کودکانی داریم به لطافت برگ‌های گل محمدی، و نمی دانیم چرا تقدیرشان بر نبودن پدر بوده …؟
هر کدام به نوعی این سایه سر را از دست داده اند…. و تازگی ها کرونا………….!
با همراهی شما می توانیم تا حد امکان و توان با او همراه شویم، تا توانمندی او را با هم شاهد باشیم.
این تیزر بر اساس واقعیت یاوران و به کارگردانی آرین وزیردفتری تولید شده است.))