درمان

چنانچه یاورخواه، درگیر بیماری های سخت و خارج از توان خانواده گردد، پزشکان خیّر و موردتایید موسسه، آماده ارائه خدمات رایگان می باشند و مشکلات بیماری این افراد را مورد پیگیری قرار می دهند. همچنین افراد تحت پوشش، نسخه و مدارک پزشکی خود را به موسسه ارائه می دهند و موسسه نیز با بررسی مدارک ایشان، نسبت به پرداخت کامل یا بخشی از مبلغ موردنیاز، آنها را یاری می نماید.

چنانچه مادر سرپرست خانوار، درگیر بیماری سخت و خارج از توان خانواده گردد، می تواند با ارائه مدارک پزشکی به موسسه اطلاع داده که در صورت امکان تا ۳۰% از مبلغ موردنظر را تامین نماید و همراهی لازم به عمل آید.

کلیه موارد فوق پس از بررسی مدارک، با تایید مسئول واحد درمان و مدیریت انجام خواهد پذیرفت.