اخبار یاوران ایتام

تعمیر مسکن

گزارش تصویری از ساخت سرویس بهداشتی منزل یاورخواه تحت حمایت در بوشهر.

پس از بازدید متوجه شدیم، چاه خانه مشکل دارد و فضا آلوده شده و همینطور دسترسی به سرویس سخت بود. با پیگیری های رابط محترم، سرویس بهداشتی ساخته شد.