لباس عید

((گزارش تصویری از لباس عید یاورخواهان در زاهدان))