لبخند و شادی رضا

به نام خالق زیبایی ها

مفتخریم که خیرین همیشه همراه “موسسه یاوران ایتام” راه گشای به حقیقت پیوستن رویاهای ایتام نیازمند موسسه می باشند . واینک ، عنایت خاص پروردگارشامل حال” رضا” یکی دیگر از فرزندان تحت پوشش گردید وموسسه توانست بالطف خداوند رحمان و همکاری و همراهی  شهردارمحترم منطقه  سه تهران و با زحمات جناب آقای دکتر نوروزی (پزشک معالج رضا)  ” سمعک شنوایی” را در گوش او قرار دهد . و حال خداوند را شاکریم که تمامی این تلاش ها باعث شد تا ، شاهد لبخند زیبا و شادی وصف ناپذیر “رضا و مادرش ” باشیم .

مسلماً اجر واقعی و پاداش اخروی بسیار ارزنده تر و گرامی تراز سپاس های دنیاست  امید آنکه این همراهی مورد قبول حق تعالی قرارگیرد.

گزارشگر: کیانی