محرم آمد

“محرم آمد ، چشمها را باید شست”

در شرایطی به محرم رسیده ایم که ماه هاست دنیا درگیر بیماری است ،

ماییم و آیین عزاداری از سویی و وجوب حفظ سلامت خویش و دیگران از سوی دیگر

به جهت تحقق هر دو منظور ، بر آن شدیم مبالغ نذورات شما را با تهیه مواد غذایی خام به دست ایتام نیازمند برسانیم .

به این منظور ، شما میتوانید مبالغ نذورات خود را به راه‌های زیر پرداخت نمایید و فیش واریزی را به شماره ۰۹۱۰۲۱۷۷۹۱۰ واتساپ نمایید.

(راه‌های پرداخت به موسسه خیریه یاوران ایتام)

“سایت یاوران”
http://www.yavaran.charityapp.ir/pay

بانک ملی

*شماره حساب
۰۱۱۰۸۸۲۲۴۵۰۰۰

*شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۲۵۴۴۶

*شماره شبا
IR۵۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۸۸۲۲۴۵۰۰۰

*نذرتان مقبول*