چارچوب موسسه

مصوبات هیات امنا در اسفند نودو یک

دکترین موسسه(باید ها ونبایدها)

 1. پذیرش بچه های یتیم زیر ۱۲ سال باشد، سن حمایت محدود به پایان ۱۸ سالگی وتصمیم گیری درموارد خاص حمایت، تحت شرایطی به هیاتی متشکل از سه نفر(یک نفر از اعضای هیات مدیره و دو نفر از چهر ه های دانشگاهی که در ارتباط به موسسه هستند) ارجاع خواهد شد.
 2.  مجمع عمومی موسسه (گردهمایی سالانه)سالی یکبار با تعیین زمان توسط اعضای هیات مدیره برگزار خواهد شد.
 3. سر فصل های ذیل باید در اسرع وقت هزینه شوند وبه صفر برسد :
  الف – فطریه وکفاره
  ب – نذورات
  ج – قربانی
 4. ضمنا“ ذخیره سازی در حداقل ممکن(۱۰درصد )از کمک های عام مجاز می باشد.
 5. گزارش مالی مربوط به یاوران یکبار در سال برای آنها ارسال خواهد شد.
 6. گزارش مالی موسسه در پایان تیرماه هرسال پس از تائید هیات امناء در سایت موسسه ارائه شود.
 7. جلسات هیات امناء باید فصلی یکبار تشکیل شود
 8. موسسه حتی الامکان باید از نیروی داوطلب در امور جاری خود بهره گیرد
 9. هیچ نام وهویتی از سیستم بایگانی موسسه نباید حذف شود .(یاور و یاورخواه)
 10. ماهیانه یاورخواه نباید بدون دلیل موجه قطع شود . (موارد قطع ماهیانه : رسیدن به سن ۱۸ سالگی ، تحت تکفل قرار گرفتن مادر، ازدواج یاورخواه ، ترک تحصیل یاورخواه)
 11. اصل کرامت در تمام عملکرد موسسه حفظ خواهد شد واقلام و اجناس نو برای یاورخواهان دریافت وارسال می گردد.
 12. حداقل سالی یکبار گزارش مربوط به یاور خواه برای یاور ارسال شود.
 13. شعار ما در موسسه نماندن است، چیزی در موسسه نباید باقی بماند (پول ، لباس، کالا،و…) همه چیز در اسرع وقت باید به دست یاورخواهان برسد.
 14. بدلیل اهمیت امور مربوط به یاوران و یاورخواهان تمامی امور واحد مالی و پایا نباید ازروز عقب بماند.
 15. هیچ گونه برداشتی بابت هزینه های جاری موسسه از ماهیانه ی یاورخواهان ، انجام نخواهد پذیرفت.
 16. هزینه های جاری موسسه از طریق ” یاوران موسسه” تامین خواهد شد.