کارآفرینی

“بوی خوش نان” که با دستان مادر پخته شد در خانه پیچید و زندگی جاری شد…
*کارآفرینی* برای دو خانواده در خرمشهر با خرید دستگاه خمیرگیر