استان بوشهر

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۴۱ پسر

۵۵ دختر

بوشهر

۹۶ نفر

۴۱

۵۵

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۱۲
۰
۵۶
۱۹
۰
۱
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • بوشهر / رتبه اول روایت سال ۱۴۰۱