استان کرمانشاه

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۰۰

نفر ، می باشد

۹۹ پسر

۱۱۱ دختر

کرمانشاه

۱۳۵ نفر

۵۴

۸۱

پاوه

۱۲ نفر

۸

۴

سرپل ذهاب

۷۲ نفر

۳۷

۳۵

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۳
۰
۱۲۷
۳۷
۴
۰
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • کرمانشاه / مقام سوم آمادگی جسمانی سال ۱۴۰۰