اتاق عمل

همه میدونیم انتظار سخته.مخصوصا انتظار پشت درِ اتاق عمل.

به خصوص اگر مادر باشی و فرزند کوچکت برای عمل قلب باز رفته باشه و اینجا چقدر جای خالی پدر بیشتر حس میشه . ما در یاوران ایتام هستیم تا همراهشان باشیم و رنج تنهایی را بکاهیم.

موسسه خیریه یاوران در حالی متوجه شد که خبر دادند او برای عمل قلب باید فورا اقدام کند ولی هزینه عمل.

اینجا همکاران موسسه بدون فوت وقت اقدامات لازم را انجام دادند. عمل با موفقیت انجام شد.

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.