استان فارس

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۳۲ پسر

۲۶ دختر

شیراز

۵۸ نفر

۳۲

۲۶

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۳
۰
۱۳
۱۱
۶
۲
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​