خبر خوب دیگر

و خبر خوب دیگر اینکه خانه دیگری در مشهد و با همت رابط خوبمان (آقای شهاب) باز سازی شد …
و تمامی این ها به برکت حضور شما در یاوران ست .
سپاس از همراهی تان ….

خانه آنها گرم خواهد بود .