در سوگ مادر

نویسنده: مهری نوحی
نامه ای از یک یاور

 خبر رسید مادریکی از دوستان به رحمت خداوند پیوسته اند . وبرای مراسم دعوت شدیم ، ناگهان به ذهنم رسید به دوستم پیشنهاد بدهم به تمام فامیل و دوستان اعلام کند هزینه خرید سبد یا تاج گل ها را به (هرمیزان که می خواهند) همراه بیاورند تا در صندوقی برای کودکان یتیم و نیازمند موسسه یاوران جمع آوری شود وبرای شادی روح مادر ورفع نیاز آن ها هزینه گردد. بلافاصله با اوتماس گرفتم وپیشنهاد م را به او گفتم…..باورم نمی شد که آنقدر سریع و پر هیجان استقبال کند.

به او گفتم پس صندوقی را برای این مراسم تهیه می کنم….وبعد طراحی و ساخت صندوقی مناسب ودر شان مراسم ….

در پایان مراسم یک میلیون وششصدهزار تومان  جمع آوری شد ….و تمام آن مبلغ برای شادی روح مادری که خیلی زود از بین یک خانواده رخت بربسته و در جهت تامین نیازهای کودکان یتیم هزینه گردید. بجای تاج گلهایی که باید فقط پژمرده می شد.

روحش شاد …

ودعای خیر کودکان یتیم نثار روحش باد