سیل زدگان

اینجا روستای چم مهر است…..

بر ویرانه های خانه ایستادن و به رود نگاه کردن … چه چیزی در این نگاه هست؟!