اخبار یاوران ایتام

صدای ماندگار

چندی پیش از دوستانی که سالها در “موسسه خیریه یاوران ایتام” فعالیت داشته اند و خدمات ارزشمندی به یاورخواهان خوب مان ارائه داده اند؛ درخواست شد تا با خوانش متن و شعر و یا بیان خاطره از مؤسسه یاوران در تهیه ی پادکست
*” صداهای ماندگار”* ما را یاری کنند.
این پادکست، شما را به شنیدن صدای چند تن از یاورانی ها دعوت می کند.