کمپین

سفره‌های خالی خانواده‌های ایتام تحت حمایت، ما را بر آن داشت تا در تلاشی جمعی و با یاری همراهانمان اندکی از رنج گرسنگی آنها بکاهیم.
کمپین سفره مهربانی برای کمک هزینه ارزاق ۱۱۹۴ خانواده تحت حمایت موسسه یاوران ایتام به جهت همراهی بیشتر با گروه مالی یاوران،
ممنون خواهیم شد که از طریق درگاه اینترنتی یاوران به نشانی زیر پرداخت بفرمایید.
https://yavaran.charityapp.ir/pay

در غیر این صورت میتوانید به شماره های بانک پارسیان یاوران واریز نمایید:
*شماره کارت
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰

*شماره حساب
۰۲۰۰۶۷۹۹۵۸۰۰۳

*شماره شبا
IR 600540102281020679958003

و سپس تصویر فیش واریزی خود را در گروه کمپین و یا شماره ۰۹۱۰۲۱۷۷۹۱۰ ارسال نمایید.