کمک های جانبی

این بخش ، پس از بررسی تقاضای خانواده های تحت پوشش، از محل وجوه مربوط به نذورات در جهت یاری رسانی این خانوارها اقدام می نماید. اولویت کمک های جانبی به شرح ذیل می باشد.

 

۱- وسایل ضروری زندگی

۲- تعمیرات منزل و ودیعه مسکن
۳- کمک هزینه جهیزیه (برای دختران) و کمک هزینه ازدواج (برای پسران)