استان خراسان رضوی

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۳۷ پسر

۴۱ دختر

مشهد

۳۸ نفر

۱۷

۲۱

سبزوار

۴۰ نفر

۲۰

۲۰

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۶
۰
۳۸
۱۲
۶
۰
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

سبزوار / رتبه اول مسابقات کشتی سال ۱۴۰۱

سبزوار / رتبه دوم مسابقات کشتی سال ۱۴۰۱