استان قم

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۳۴ پسر

۳۲ دختر

قم

۶۶ نفر

۳۴

۳۲

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۷
۲
۲۵
۱۲
۱۳
۸
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.