استان لرستان

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۶۸ پسر

۴۶ دختر

خرم آباد

۱۱۴ نفر

۶۸

۴۶

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۳
۰
۱۲۷
۳۷
۴
۰
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • خرم آباد /  رتبه اول قرائت قرآن سال ۱۳۹۳
  • خرم آباد / رتبه اول آزمون علمی سال ۱۳۹۴
  • خرم آباد /  رتبه اول حفظ قرآن سال ۱۳۹۶
  • خرم آباد /  رتبه اول ترتیل قرآن سال ۱۳۹۷
  • خرم آباد /  رتبه اول هندبال المپیاد سال۱۳۹۷