استان ایلام

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۵۳ پسر

۴۸ دختر

مهران

۱۰۱ نفر

۵۳

۴۸

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴
۰
۴۵
۲۹
۱۸
۰
۱

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

  • مهران / مقام دوم فوتبال
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام دوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​