استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۴۶ پسر

۶۷ دختر

اردل

۱۱۳ نفر

۴۶

۶۷

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۱۲
۱
۶۳
۲۷
۱۰
۰
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • اردل / رتبه سوم فوتسال سال ۱۳۹۸
  • اردل / رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری سرود گروهی سال ۱۳۹۸
  • اردل / کمربند سبز تکواندو سال ۱۴۰۰
  • اردل / کمربند زرد تکواندو سال ۱۴۰۰
  • اردل / رتبه اول فوتسال سال ۱۴۰۰

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​