استان خراسان رضوی

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۳۱ پسر

۳۱ دختر

مشهد

۳۳ نفر

۱۶

۱۷

سبزوار

۲۹ نفر

۱۵

۱۴

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۶
۰
۳۸
۱۲
۶
۰
۰

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

سبزوار / رتبه اول مسابقات کشتی سال ۱۴۰۱

سبزوار / رتبه دوم مسابقات کشتی سال ۱۴۰۱

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​