استان خوزستان

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۰۰

نفر ، می باشد

۱۲۲ پسر

۱۳۰ دختر

خرمشهر

۱۰۳ نفر

۵۷

۴۶

آبادان

۱۰۴ نفر

۵۰

۵۴

گتوند

۴۲ نفر

۲۱

۲۱

اهواز

۲ نفر

۱

۱

اندیمشک

۲ نفر

۱

۱

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۶
۰
۱۲۸
۵۷
۱۸
۲
۱

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

  • خرمشهر / رتبه اول فوتبال سال ۱۳۹۴

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​