استان خوزستان

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۰۰

نفر ، می باشد

۱۴۱ پسر

۱۳۰ دختر

خرمشهر

۱۱۵ نفر

۶۱

۵۴

آبادان

۱۱۲ نفر

۵۸

۵۴

گتوند

۳۹ نفر

۱۹

۲۰

اهواز

۳ نفر

۲

۱

اندیمشک

۲ نفر

۱

۱

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۶
۰
۱۲۸
۵۷
۱۸
۲
۱

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • خرمشهر / رتبه اول فوتبال سال ۱۳۹۴

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​