استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل یاور خواهان استان

۱۰۰

نفر ، می باشد

۸۰ پسر

۷۵ دختر

زاهدان

۱۵۵ نفر

۸۰

۷۵

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۱۵
۰
۹۵
۳۳
۱۱
۰
۱

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • زاهدان / رتبه دوم فوتبال سال ۱۳۹۵
  • زاهدان / رتبه دوم قوتسال
  • زاهدان / رتبه دوم قوتسال

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​