استان کرمان

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۰۰

نفر ، می باشد

۱۵۶ پسر

۱۳۸ دختر

بم

۱۱۴ نفر

۴۲

۷۲

کرمان

۹۶ نفر

۵۱

۴۵

سیرجان

۲۷ نفر

۱۳

۱۴

منوجان

۵۷ نفر

۳۲

۲۵

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۱۰
۲
۱۱۳
۸۰
۶۰
۲۳
۲

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

  • بم / رتبه سوم قرائت قرآن ۱۳۹۵
  • بم / رتبه دوم آکروبات رزمی سال ۱۳۹۵
  • بم / رتبه سوم ترتیل قرآن سال ۱۳۹۶
  • بم / رتبه اول فوتبال  سال ۱۳۹۶
  • کرمان / کشتی آزاد سال ۱۴۰۱
  • کرمان / رتبه سوم جوجیتسو سال ۱۴۰۱
  • بم / رتبه دوم مبارزات و فرم پنجاک
  • بم / رتبه اول مبارزات و فرم پنجاک

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​