استان کرمانشاه

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۰۰

نفر ، می باشد

۱۱۹ پسر

۹۳ دختر

کرمانشاه

۱۳۷ نفر

۵۶

۸۱

پاوه

۹ نفر

۶

۳

سرپل ذهاب

۶۶ نفر

۳۱

۳۵

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۳
۰
۱۲۷
۳۷
۴
۰
۰

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

  • کرمانشاه / مقام سوم آمادگی جسمانی سال ۱۴۰۰

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​