استان مرکزی

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۴۴ پسر

۴۶ دختر

اراک

۲۲ نفر

۱۱

۱۱

خمین

۵۱ نفر

۲۴

۲۷

آشتیان

۱۷ نفر

۹

۸

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴۳
۰
۱۲۷
۳۷
۴
۰
۰

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:​