استان ایلام

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۵۶ پسر

۵۷ دختر

مهران

۱۱۳ نفر

۵۶

۵۷

نونهال
پش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دانشجو
استثنایی
۴
۰
۴۵
۲۹
۱۸
۰
۱

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • مهران / مقام دوم فوتبال
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام دوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته
  • مهران / مقام سوم کاراته